Szkoda komunikacyjna

 • dokumenty poszkodowanego pojazdu: dowód rejestracyjny i/lub karta pojazdu (jeśli została wydana)
 • jeśli Policja zatrzymała Twój dowód rejestracyjny, to opiekunowi szkody należy dostarczyć obustronną kopię lub odpis z wydziału komunikacji (dokument może uzyskać tylko właściciel/współwłaściciel pojazdu)
 • podpisana przez właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli mienia zgoda na wypłatę odszkodowania, tzw. dyspozycja do wypłaty odszkodowania (dokument wskazujący podmiot upoważniony do odbioru odszkodowania wraz ze wskazaniem numeru rachunku i własnoręcznymi podpisami właścicieli mienia)
 • dane kierującego pojazdem, jeśli pojazd był w ruchu (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, kategorie uprawnień do kierowania pojazdem)
 • adres jednostki Policji, która sporządzała notatkę ze zdarzenia (jeśli szkoda została zgłoszona Policji); Opiekun szkody będzie występował do Policji o sporządzoną ze zdarzenia notatkę
 • przedstawiciel ERGO Hestii może poprosić również o dodatkowe dokumenty związane ze sprawą

W przypadku zgłoszenia kradzieży pojazdu potrzebne będą dodatkowo:

 • komplet kluczy w ilość kompletów zgodnie z deklaracją na polisie
 • urządzenia uruchamiające zabezpieczenia
 • dokumenty pochodzenia pojazdu - w tym oryginał zagranicznego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu
 • dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu

 • zaplanuj sobie czas, w którym będziesz mógł na spokojnie wypełnić dokumenty przygotowane przez rzeczoznawcę
 • pamiętaj, aby pojazd był łatwo dostępny dla likwidatora - ciasny parking, ciemny garaż mogą wpłynąć na jakość zdjęć i spowodować przeoczenie uszkodzeń i konieczność wykonania dodatkowych oględzin
 • najlepiej, aby na spotkaniu była osoba, która kierowała pojazdem w chwili zdarzenia, jeśli nie jest to możliwe, na oględzinach może być osoba wskazana przez właściciela pojazdu
 • podczas spotkanie z pracownikiem ERGO Hestii należy przygotować dokumenty wskazane podczas zgłoszenia szkody; nie trzeba robić kserokopii, ponieważ rzeczoznawca na miejscu zrobi ich kopię
 • nie zmieniaj niczego w pojeździe, który ma obejrzeć rzeczoznawca; przed oględzinami można dokonać tylko takich zmian, które zabezpieczą pojazd przed powiększaniem się szkody

O możliwościach naprawy pojazdu dowiesz się przy zgłaszaniu roszczenia, podczas oględzin lub w trakcie rozmowy z opiekunem szkody - wskażemy Ci warsztat współpracujący z ERGO Hestią.

Co gwarantuje wybór współpracujących z nami warsztatów:

 • bezpłatne holowanie uszkodzonego pojazdu*
 • samochód zastępczy na cały okres naprawy
 • profesjonalną i szybką naprawę
 • pomoc w kompletowaniu dokumentów i dopełnianiu formalności
 • czyszczenie auta wewnątrz i na zewnątrz
 • kontrolę końcową przed wydaniem pojazdu
 • bezgotówkową naprawę
 • 3 lata gwarancji na naprawę
*Zobowiązanie pokrywające obszar +/- 30km i +/- 1h drogi od zurbanizowanych obszarów.

Jeśli wybierzesz inny warsztat, wszelkie dokumenty wskazane przez opiekuna szkody, jako niezbędne do jej zakończenia, powinieneś dostarczyć we własnym zakresie, w tym (przed rozpoczęciem naprawy) kosztorys sporządzony przez warsztat. Abyś miał pewność, że zwrócimy koszty naprawy, kosztorys powinien być uprzednio zaakceptowany przez ERGO Hestię.

ERGO Hestia oferuje możliwość organizacji wynajmu pojazdu zastępczego wraz z pokryciem jego kosztów już od chwili wystąpienia szkody. Nasza oferta skierowana jest do poszkodowanych, którzy:

 • nie posiadają możliwości zastąpienia uszkodzonego pojazdu (w trakcie naprawy) innym pojazdem,
 • ich pojazd jest uszkodzony w taki sposób, że jego naprawa nie jest opłacalna.

Jeśli zachodzi konieczność wynajmu samochodu, należy o tym powiedzieć podczas zgłaszania szkody lub zapytać o samochód zastępczy opiekuna szkody – informacja taka trafi od razu do wypożyczalni. Czas wynajmu pojazdu zależy od rodzaju szkody.

Przypominamy że Poszkodowany jest zobowiązany do minimalizacji rozmiaru poniesionej szkody. Jeśli Poszkodowany zdecyduje się na samodzielny wynajem pojazdu mimo dostępności pojazdów w rekomendowanych wypożyczalniach, ERGO Hestia zastrzega możliwość weryfikacji poniesionego przez Poszkodowanego kosztu.

Dowiedz się więcej jak otrzymać pojazd zastępczy.

W szkodach OC, dotyczących uszkodzenia pojazdu, właściciel ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu rynkowej utraty wartości pojazdu w związku z kolizją.

Uznanie szkody w ww. zakresie, zależy od wieku pojazdu (okres eksploatacji do sześciu lat), wcześniejszych uszkodzeń i przeprowadzanych napraw oraz skali aktualnych uszkodzeń.

Profesjonalne wskazówki, dotyczące sposobu weryfikacji roszczenia i ustalania rozmiaru szkody, można znaleźć w Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku wartości Pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. zatwierdzonej 12 lutego 2009 r, uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych oraz w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/SRTSiRD, znajdującym się w lokalizacji: [link]

Szkoda majątkowa

Przedstawiciel ERGO Hestii poprosi o:

 • spis rzeczy ze wskazaniem marki, modelu, daty zakupu i wartości uszkodzonych lub skradzionych przedmiotów, tzw. rachunek strat
 • dokumenty potwierdzające posiadanie uszkodzonego bądź skradzionego mienia (np. dowód zakupu, karta gwarancyjna, opakowanie, zdjęcia posiadanego mienia)
 • akt własności lub umowa najmu/dzierżawy mienia
 • podpisana przez właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli mienia zgoda na wypłatę odszkodowania, tzw. dyspozycja wypłaty odszkodowania
 • przedstawiciel ERGO Hestii może poprosić również o dodatkowe dokumenty związane ze sprawą

Podstawową czynnością w przypadku likwidacji szkody są oględziny połączone z zebraniem niezbędnej dokumentacji. Przed oględzinami można dokonać tylko takich zmian, które zabezpieczą mienie przed powiększaniem się szkody (np. zalanie). Wcześniej jednak należy wykonać zdjęcia uszkodzonych przedmiotów bądź uszkodzonego budynku. Ważne, aby zachować dokumenty potwierdzające wykonanie napraw.

Podczas spotkania przedstawiciel ERGO Hestii kopiuje dokumenty przygotowane przez właściciela, dokładnie ogląda przedmioty lub mienie, wykonując szereg zdjęć dokumentujących uszkodzenia oraz przedstawia formularze do wypełnienia.

Zalecamy:

 • zarezerwować czas tak, by bez pośpiechu przekazać wszelkie informacje i wypełnić niezbędne dokumenty; przeciętne oględziny zajmują ok. 1 godziny
 • dobrze, jeżeli w spotkaniu będzie brał udział właściciel uszkodzonego lub skradzionego mienia
 • właściciel może wcześniej pobrać i wypełnić druki zgłoszenia szkody oraz przekazać je osobie obecnej podczas oględzin

 • przed kontaktem z opiekunem szkody, nie należy naprawiać lub wyrzucać uszkodzonego sprzętu
 • opiekun szkody może poprosić o ocenę uszkodzeń dokonaną przez specjalistę, tzw. ekspertyza sprzętu AGD/RTV
 • wykonanie ekspertyzy można zlecić w dowolnym serwisie, u osoby specjalizującej się w naprawie danego sprzętu; może ją też przygotować niezależny rzeczoznawca
 • kwestię zwrotu kosztu wykonania tej ekspertyzy należy uzgodnić z opiekunem szkody; ERGO Hestia zwraca koszty ekspertyzy w przypadku przyjęcia odpowiedzialności za szkodę

Ocena serwisowa powinna zawierać następujące informacje:

 • model, typ, marka uszkodzonego sprzętu
 • przyczyna uszkodzenia
 • spis uszkodzonych elementów
 • szacunkowe koszty naprawy

Warto wiedzieć:

 • gdy naprawa jest nieopłacalna (czyli jej koszt jest większy niż wartość sprzętu), poszkodowany może zakupić nowy sprzęt – taki sam lub porównywalnej klasy
 • możliwy jest również zakup sprzętu lepszego, jednak ubezpieczyciel rekompensuje w tym przypadku część kosztów zakupu (równą cenie rynkowej sprzętu uszkodzonego)